Fluor w wodach podziemnych w rejonie Gdańska

Bohdan Kozerski, Aleksnadra Macioszczyk, Zdzisław Pazdro, Andrzej Sadurski

Abstract


The fluorian in groundwater of the Gdańska region

In groundwaters of the Cretaceous and locally also Quaternary aquifers in the Vistula River delta (Żuławy) the anomalously high concentrations of fluorine are reported. Maximum values attain 6 mg F/dm3. The analysis of mineral composition of the water-bearing strata as well as of dynamics of groundwaters, allowed the authors to exclude anthropogenic impact o r ascension of waters from beneath the exploited aquifer. The origin of the studied anomaly is due to leaching of the fluorine-bearing minerals or ionic exchange, i. e. to processes occurring within the Cretaceous horizon. Migration of fluorine compounds is facilitated by the bicarbonate-sodium type of groundwater in this horizon.

W wodach podziemnych piętra kredowego i lokalnie czwartorzędowego na Żuławach stwierdzono występowanie rozległej anomalii fluorkowej. Maksymalne zawartości jonu F- dochodzą do 6 mg/dm3. Analiza składu mineralnego warstw wodonośnych, a także dynamiki wód podziemnych pozwoliła wykluczyć antropogeniczne lub ascezyjne pochodzenie związków fluoru w wykorzystywanych do zaopatrzenia w wodę poziomach wodonośnych. Geneza rozpatrywanej anomalii związana jest z ługowaniem minerałów fluoronośnych bądź też wymianą jonową, a więc z procesami zachodzącymi w obrębie piętra kredowego. Migracja wodna związków fluoru ułatwiona jest dzięki wodorowęglanowo-sodowemu typowi wód podziemnych tego piętra.

Full Text:

PDF