Malcov Beds in Magura nappe near Nowy Targ, Outer Carpathians, Poland

Marek Cieszkowski, Barbara Olszewska

Abstract


Warstwy malcowskie w płaszczowinie maghurskiej w rejonie Nowego Targu

Malcov Beds identified in vicinity of Nowy Targ are the youngest lithostratigraphic division of the Magura nappe flysch in that area. They are 600 - 800 m thick and consist of thin-bedded calcareous sandstones and marly shales with intercalations of claystones and marls and with thicker units of thick-bedded Magura sandstones in muscovite facies. Their age was determined on foraminifers, mainly planktonie, as uppermost Eocene-Lower Oligocene (?). A Nowy Targ facies of the Malcov Beds is distinguished. It differs from the facies in the stratotype area in East Slovakia by the presence of the thick-bedded Magura sandstones. The continuous transition from underlying strata to the Malcov Beds disproves the existence of the overthrust of peri- Pieniny zone of the Magura nappe. Palaeotransports from W and WSW and lithologic distinction from the older strata suggest a change in the Magura basin morphology at Eocene/Oligocene boundary, but source area supplying material to the Magura sandstones remained active during Early Oligocene.

Warstwy malcowskie wyróżnione w okolicy Nowego Targu są najmłodszą jednostką litostratygraficzną płaszczów i ny magurskiej w tym rejonie. Mają one 600 - 800 m miąższości. Złożone są z cienkoławicowych piaskowców wapnistych i łupków marglistych z wkładkami iłowców i margli oraz z grubszymi pakietami gruboławicowych piaskowców magurskich w facji muskowitowej. Wiek tych warstw określony jest na podstawie otwornic, głównie planktonicznych, jako najwyższy eocen - dolny oligocen (?). Wyróżniono fację nowotarską warstw malcowskich. Różni się ona obecnością gruboławicowych piaskowców magurskich od facji warstw malcowskich w obszarze stratotypowym na wschodniej Słowacji. Ciągłe przejście od niżej leżących warstw do warstw malcowskich przeczy istnieniu nasunięcia przypienińskicj strefy płaszczowiny magurskiej. Kierunki paleotransportu z W i WSW oraz różnice litologiczne w stosunku do warstw starszych wskazują na zmiar.ę morfologii dna basenu magurskiego na przełomie eocenu i oligocenu. Wkładki piaskowców magurskich w warstwach malcowskich świadczą, że ich obszar źródłowy pozostawał aktywny jeszcze w oligocenie.

Full Text:

PDF