Własności mikrohydrauliczne utworów wapienia muszlowego i retu południowej części monokliny śląsko-krakowskiej

Zbigniew Wilk, Jacek Motyka, Stanisław Borczak, Zdzisław Makowski

Abstract


Microhydraulic properties of the Muschelkalk and Rhoetian rocks of the southern section of the Cracow-Silesian Monocline (Poland)

The conditions of the pore space formation in the carbonate sediments of the Muschelkalk and Rhoethian are characterized. The applied methods of laboratory tests of porosity, water storativity and permeability of core samples derived from five boreholes are described. It has been found that in general the dolomites are more porous, more permeable and indicate greater specific yield than the limestones. The smallest porosity occurs in recristallized dolomites whereas the greatest in the oolitic ones. The volume of ground water stored in the rock massif under consideration depends much more on the pore space than on the space occupied by fractures and large karst solution openings. The correlation between the microhydraulic properties of the investigated rocks has been tested and discussed.

Scharakteryzowano ogólnie warunki formowania się przestrzeni porowej węglanowych osadów retu i wapienia muszlowego monokliny śląsko-krakowskiej. Opisano zastosowane metody laboratoryjne i wyniki badań porowatości, odsączalności i przepuszczalności próbek skał pochodzących z pięciu otworów wiertniczych. Stwierdzono, że na ogół dolomity są bardziej porowate, przepuszczalne i łatwiej oddają wodę niż wapienie. Najmniej porowate są dolomity rekrystalizowane, zaś najbardziej porowate są dolomity oolitowe. Objętość wody podziemnej zmagazynowanej w banym masywie skalnym zależy w znacznie większym stopniu od przestrzeni porowej niż od przestrzeni zajętej przez szczeliny i kawerny krasowe. Zbadano i przedyskutowano zależności korelacyjne między mikrohydraulicznymi cechami badanych skał oraz między nimi a głębokością.

Full Text:

PDF