Analiza mikrofacjalna węglanowych utworów cechsztynu w strefie Koszalin-Chojnice

Leszek Karwowski

Abstract


Microfacies analysis of the Zechstein carbonate strata of teh Koszalin - Chojnice zone

Microfacies analysis was applied to the following Zechstein carbonate horizons: Zechstein Limestone (Ca1), Main Dolomite (Ca2) and Platy Dolomite (Ca3). Following microfacies were distinguished: micrites, laminated micrites, biomicrites, algal biolithites, oncolites and oomicrites. Basing on the analysis, sedimentary environments of the carbonate horizons are described. In general, sedimentation occurred in shallow lagoon or shallow shelf forming marginal part of the Zechstein basin. Changes of the conditions during sedimentation of the successive horizons included variations of salinity and dynamics of water, as well as depth of the basin. These changes were caused by synsedimentary tectonic movements of substratum blocks. Influence of this factor is the most pronounced in the Zechstein Limestone, and is diminishing in the overlying horizons.

Analizą mikrofacjalną objęto następujące poziomy węglanowe cechsztynu: wapień podstawowy (Ca1), dolomit główny (Ca2) i dolomit płytowy (Ca3). Wyróżniono w nich mikrofacje: mikryty, mikryty laminowane, biomikryty, biolityty algowe, onkolity i oomikryty. Na podstawie analizy mikrofacjalnej ustalono środowisko sedymentacji poziomów węglanowych. Stanowiła je brzeżna część zbiornika cechsztyńskiego o charakterze płytkiej laguny lub równi szelfowej o niewielkiej głębokości. Zmiany warunków sedymentacji w czasie powstawania kolejnych poziomów obejmowały wahania zasolenia wody, jej dynamiki oraz głębokości. Podstawową przyczyną tych zmian były synsedymentacyjne ruchy tektoniczne podłoża o budowie blokowej. Wpływ tego czynnika jest największy w przypadku wapienia podstawowego, a w wyższych poziomach zmniejsza się.

Full Text:

PDF