Otwornice z warstw menilitowych polskich Karpat zewnętrznych

Barbara Olszewska

Abstract


Foraminifera of the Menilite Beds Polish External Carpatians

Known as poor in foraminifera the Menilite Beds of Polish External Carpathians recently yelded more than 100 benthonic and 31 planktonie species. Assemblages of benthonic species indicate the low oxygenated bottom environment and the deposition of strata within the upper bathyal depths. Planktonie species suggest for the majority of the Menilite Beds Lower Oligocene (Rupelian) age.

Ze znanych dotychczas jako prawie niezawierające otwornic warstw menilitowych polskich Karpat zewnętrznych oznaczono ponad 100 gatunków otwornic bentonicznych i 31 gatunków otwornic planktonicznych. Gatunki bentoniczne wskazują na słabo utlenione środowisko przydenne oraz na głębokość akumulacji badanych utworów w obrębie górnego batiału. Gatunki planktoniczne wskazują, że warstwy menilitowe reprezentują głównie wczesny oligocen (rupel).

Full Text:

PDF