Palaeoecology and sedimentary environment of the Terebratula Beds (Lower Muschelkalk) from Upper Silesia (South Poland)

Adam Bodzioch

Abstract


Paleoekologia i środowisko sedymentacyjne warstw terebratulowych Górnego sląska, Polska południowa

The paper deals with accumulations of brachiopods shells from the Terebratula Beds, occurring in Upper Silesia. The autochthonous accumulations have been interpreted as biostromes, whereas the allochthonous ones as storm deposits. The sedimentary environment has generally been defined as a shallow-water one. Moreover, shallower and deeper zones have been distinguished. Environmental energy is considered to be the main factor controlling sedimentation and development of faunas. The change of the type of sedimentation found in the Upper Terebratula Beds section have been related to the shift of facies, associated with subsidence of the Vindelician Ridge.

Praca traktuje o nagromadzeniach muszli ramienionogów z warstw terebratulowych. Nagromadzenia autochtoniczne zostały zinterpretowane jako biostromy, natomiast nagromadzenia allochtoniczne jako utwory sztormowe. Środowisko sedymentacji określone zostaio ogólnie jako płytkowodne, z wyróżnieniem strefy płytszej i głębszej. Za główny czynnik kontrolujący sedymentację oraz rozwój fauny uznano energię środowiska. Zmiana typu sedymentacji, stwierdzona w profilu górnych warstw terebratulowych, odniesiona została do przesunięcia facji, związanego z obniżeniem wału windelickiego.

Full Text:

PDF