Jednostka grybowska na południe od Limanowej

Stefan Połtowicz

Abstract


The Grybów Unit to the south of Limanowa (Polish West Carpathians)

Geological structure of the Grybów, Obidowa - Słopnice and Silesian units as well as autochthonous Badenian deposits, underlying the Magura Nappe has been described. Structural development of the investigated area between the Badenian and the Upper Sarmatian has been presented. The fractionation of the Magura Nappe and diapir-like structure of the Grybów Unit could indicate the presence of tensile stresses, indicative of gravity slides.

Omówiono budowę geologiczną jednostek: grybowskiej, Obidowej - Słopnic, śląskiej oraz autochtonicznych osadów badenu, leżących pod płaszczowiną magurską. Przedstawiono rozwój tektoniczny obszaru od badenu do górnego sarmatu stwierdzając, iż rozdarcie płaszczowiny magurskiej i wysadowa budowa jednostki grybowskiej świadczą o grawitacyjnym charakterze tektoniki.

Full Text:

PDF