Rémarques sur l’évolution téctonique des Karpates occidentals

Bartolomej Leško

Abstract


Uwagi o ewolucji tektonicznje Karpat Zachodnich (Abstrakt)

Les nouvelles donnees geophysiques prouvent l’existence d’une stratification horizontale et verticale de la croute dans les Karpates occidentales. On observe une plaque crustale de 5 - 12 km d’epaisseur. Sous cette plaque il y a un canal a petites vitesses dans toute l’etendue des Karpates. Le bati croustal s’explique par l’existence d’une structure profonde en nappes. On donne un apereu de revolution structural des Karpates occidentales. Enfin, on constate l’infiuence tectonique de la plate-forme Norde-europeene dans les Karpates.

Nowe dane geofizyczne wskazują na istnienie stratygrafikacji poziomej i pionowej skorupy ziemskiej w Karpatach Zachodnich. Zaznacza się płyta krustalna górna o miąższości 5 - 12 km, pod którą na całej przestrzeni Karpat występuje strefa niskich prędkości sejsmicznych. Taka budowa skorupy może być wyjaśniona przez istnienie głębokiej struktury płaszczowinowej. Podano krótki zarys ewolucji strukturalnej Karpat Zachodnich oraz przedstawiono dane dowodzące, że od górnego miocenu do dzisiaj przejawia się w Karpatach wpływ tektoniczny platformy północno-europejskiej.

Full Text:

PDF