Studium sedymentologiczne i mikropaleontologiczne warstw grodziskich w profilu Żegociny (Karpaty fliszowe)

Kazimiera Malik, Barbara Olszewska

Abstract


Sedimentological and micropaleontological study of the Grodziszcze Beds at Żegocina (Flysch Carpathians)

The Grodziszcze Beds, a lower Cretaceous sandy lacies of the Polish flysch Carpathians originated, for the most part, from various processes of gravitational transport. In the outcrop at Żegocina the deposits resulting from debris flows, turbidity currents as well as those accumulated from suspension had been recognized. A part of clayey shales displays the features of hemipelagic sediments. Each of the recognized lithofacies contained specific foraminiferal assemblages with different contribution of alio- and autochthonous species. Among the latter, occuring in hemipelagic layers, species with arenaceous tests predominated. The autochthonous, arenaceous fauna comparable to Haig's (1979) “Recurvoides Association” suggests that deposition of the Grodziszcze Beds occured at lower bathyal depths. Upper Barremian age of the strata had been assumed on the base of foraminifera.

W wyniku badań sedymentologicznych warstw grodziskich w profilu Żegociny wyróżniono kilka litofacji, których powstanie związane jest z różnymi procesami transportu grawitacyjnego. Wyróżniono litofacje: żwirowców ilastych, piaskowców, margli, łupków mułowcowych i ilastych. Część tych ostatnich powstała w wyniku spokojnej sedymentacji. Każda z wyróżnionych litofacji zawierała inne zespoły otwornic z różnym udziałem gatunków allo- i autochtonicznych. Faunę autochtoniczną stanowią otwornice o skorupkach krzemionkowych stwierdzone w utworach hemipelagicznych. Otwornice te tworzą zespół porównywalny do „Recurvoides Association” Haiga (1979), co sugeruje niższy batial jako środowisko powstania badanych warstw grodziskich. Na podstawie otwornic wiek tych utworów określono na górny barrem.

Full Text:

PDF