Cechy strukturalne osadów wydmowych pustyń Azji południowo-zachodniej

Teresa Dymowska, Wiesław Dymowski, Jan Mityk, Elżbieta Mycielska-Dowgiałło

Abstract


Textural properties of dune deposits of the South-Western Asian deserts

The article deals with dune sands which form barchans in six deserts of SW Asia, being situated in various climatic zones. Grain-size distribution, quartz grain abrasion. CaCO3 content in sands and their bedrock, heavy mineral composition as well as quartz grain surface reliel were analysed. A taxonomic classification of dune material was proposed.

Artykuł przedstawia wyniki badań piasków wydmowych budujących barchany sześciu pustyń południowo-zachodniej Azji, rozmieszczonych w różnych strefach klimatycznych. Przedstawiono skład granulometryczny piasków, stopień obróbki ziarn kwarcowych, zawartość CaCO3 w piaskach i podłożu, skład minerałów ciężkich oraz wyniki analizy rzeźby powierzchni ziarn w dużych powiększeniach mikroskopu elektronowego. Zaproponowano klasyfikację typologiczną materiału wydmowego z zastosowaniem metod taksonomicznych.

Full Text:

PDF