Zastosowanie stopnia wysortowania dla zróżnicowania osadów o zbliżonych wartościach miar dyspersji

Zbigniew Zwoliński

Abstract


Application of the sorting degree index to differentiation of deposits recealing similar dispersion parameters

Calculation and application of a new grain-size parameter are presented. The proposed index describes the degree of sorting of those deposits which are characterized by high grain-size similarity. It is especially useful in analyzing deposits which were laid down within the same sedimentary environment. Various methodical approaches to the analysis of this index enable numerous interpretations.

Przedstawiono konstrukcję i zastosowanie nowego wskaźnika składu mechanicznego osadów klastycznych. Proponowany wskaźnik określa wysortowanie osadów, charakteryzujących się dużym podobieństwem granulometrycznym. Jest on szczególnie przydatny do analizy osadów zdeponowanych w obrębie jednego środowiska sedymentacyjnego. Różne podejścia metodyczne w analizie wskaźnika stwarzają wiele możliwych rozwiązań interpretacyjnych.

Full Text:

PDF