On the alleged horizontal displacements within Mesozoic deposits of the Cracow Upland (South Poland)

Józef Krokowski

Abstract


W sprawie domniemanych połogich przemieszczeń w osadach mezozoicznych Wyzyny Krakowskiej

The article deals with overlaps occurring within Upper Jurassic limestones in the southern part of the Cracow Upland. A similarity of overlaps and sloping tectonic ribs has been found. The origin of overlaps is associated with en echelon arrangement of steeply inclined joint fractures as well as with their intersection with horizontal discontinuity surfaces, mainly bedding planes. On the basis of a mesostructural analysis a normal-dep-slip style of tectonics and the lack of compressional structures of the thrust type have been found.

W pracy poruszono problem okapów skalnych występujących w wapieniach górnej jury, w południowej części Wyżyny Krakowskiej. Stwierdzono podobieństwo okapów do połogich żeber tektonicznych. Genezę okapów związano z kulisowym ułożeniem stromych pęknięć ciosu i przecinaniem się ich z połogimi powierzchniami nieciągłości - głównie uławiceniem. Na podstawie analizy drobnych struktur w badanym regionie stwierdzono głównie zrzutowo-normalny styl tektoniki i brak oznak reżimu kompresyjnego typu nasuwczego.

Full Text:

PDF