Kink folding in unconsolidated Quaternary sediments

Krzysztof Brodzikowski, Jerzy Cegła

Abstract


Fałdowanie kolankowe w nieskonsolidowanych osadach czwartorzędowych

Four genetic types of kink folds were distinguished, and their metasedimentary and early diagenetic genesis was ascertained. Kink folds in unconsolidated sediments owe their origin to viscous-plastic flow.

Stwierdzono metasedymentacyjną i wczesnodiagenetyczną genezą opisywanych deformacji. Wydzielono cztery typy genetyczne fałdów kolankowych. Fałdy kolankowe utworzone zostały przez lep kopi astyczne płynięcie nieskonsolidowanego osadu.

Full Text:

PDF