Wstępne badania składu mineralnego iłów poznańskich

Stanisław Dyjor, Adam Bogda, Tadeusz Chodak

Abstract


Preliminary studies on the mineral composition of the Poznań Clays

Praca zawiera wstępne wyniki badań nad składem mineralnym osadów należących do serii iłów poznańskich w SW części ich basenu. Stwierdzono zmienność składu mineralnego w obrębie wydzielonych poziomów różniących się wykształceniem petrograficznym i genezą. Zmiana składu mineralnego polega na zwiększaniu zawartości montmorylonitu i illitu oraz na zanikaniu kaolinitu w miarę oddalania się od południowego brzegu basenu. Powstanie odpowiednich zespołów minerałów ilastych: montmorylonit-illit, montmorylonit-illit-kaolinit, kaolinit-illit, i inne uzależnione jest nie tylko od selekcji mechanicznej w czasie transportu, lecz i od przeobrażeń zachodzących pod wpływem odpowiednich warunków fizykochemicznych środowiska.

Full Text:

PDF