Stomiosferidy warstw cieszyńskich (kimeryd-hoteryw) Polskiego Śląska Cieszyńskiego i ich znaczenie stratygraficzne

Wiesław Nowak

Abstract


Stomiosphaerids of the Cieszyn Beds (Kimmeridgian - Hauterivian) in the Polish Cieszyn Silesia and their stratigraphical value

W pracy omawia autor mało znane mikroskamieniałości wapienne — Stomiosphaeridae, występujące w warstwach cieszyńskich (kimeryd-hoteryw) na obszarze polskiego Śląska Cieszyńskiego. Podany jest krótki przegląd dotychczasowego stanu badań omawianych mikroskamieniałości, sposób występowania, charakterystyka zespołów i ich znaczenie dla rozpoziomowania warstw cieszyńskich oraz. rozważana jest możliwość spożytkowania ich dla celów korelacji różnych facji kimerydu i tytonu. Okazy występujące w warstwach cieszyńskich zalicza autor do rodziny Stomiosphaeridae Wan. i wyróżnia wśród nich 5 rodzajów — Stomiosphaera Wan. i 4 nowe: Parastomiosphaera n. gen., Carpistomiosphaera n. gen., Colomisphaera n. gen., Hemistomiosphaera n. gen. Rodzaje te są reprezentowane przez 14 gatunków, w tym 4 nowe: Stomiosphaera echinata n. sp., Carpistomiosphaera tithonica n. sp., Colomisphaera ornata n. sp. i Colomisphaera cieszynica n. sp. Praca zawiera opisy i fotografie wyróżnionych gatunków.

The present paper deals with the hitherto almost unknown calcareous microfossils called Stomiosphaeridae, occurring in the Cieszyn Beds (Kimmeridgian — Hauterivian) in the Polish Cieszyn Silesia. Are presented: a short review of the previous studies, mode of occurrence, characters of particular assemblages and their value for the stratigraphy of the Cieszyn Beds, and of other Kimmeridgiajn and Tithonian deposits. The specimens from the Cieszyn Beds belong to the family Stomiosphaeridae Wan., and may be included to the following five genera: Stomiosphaera Wan., Parastomiosphaera n.gen., Carpistomiosphaera n.gen., Colomisphaera n.gen., Hemistomiosphaera n.gen. These genera are represented by fourteen species, four of them new, i.e. Stomiosphaera echinata n.sp., Carpistomiosphaera tithonica n.sp., Colomisphaera ornata n.sp., Colomisphaera cieszynica n.sp. Descriptions and photographs of all species are presented.

Full Text:

PDF