Granica między strukturą zachodnio- i wschodniosudecką

Józef Oberc

Abstract


The boundary between the western and eastern Sudetic tectonic structures

Granicę struktury zachodnio- i wschodniosudeckiej stanowią nasunięcia skał proterozoicznych na dewon zachodniej strefy Sudetów Wschodnich. Ten warunek na odcinku górskim spełnia nasunięcie ramzowskie. Nasunięte masy stanowią tu płaszczowinę ramzowską. Wzdłuż fleksury brzeżnej Sudetów nasunięcie skręca ku NW, co jest wynikiem erozji brzeżnych mas nasuniętych na podniesionym skrzydle fleksury, które stanowi blok przedsudecki. Minimalna stwierdzona amplituda nasunięcia wynosi 17 km. Od okolic miasta Javornik podstawę płaszczowiny stanowi struktura Javornika. Nasunięcie biegnie w stronę Ziębic i na E od Łojowic. Na zachód od nasunięcia ramzowskiego znajduje się struktura Wzgórz Strzelińskich podobnie jak Sudety Wschodnie składająca się z serii dewonu przefałdowanych ze skałami proterozoiku. Leżące fałdy Nowolesia i Gościęcic są płasko nasunięte i razem z niżejległym fałdem Dobroszowa przefałdowane w formie aritykliny. Wobec tych faktów nasunięcie ramzowskie nie może być granicą struktury zachodnio- i wschodniosudeckiej na bloku przedsudeckim. Na skutek przynajmniej 2,5 km głębszej erozji bloku przedsudeoki,ego zostały tu zerodowane krystalinik Starego Mesta i głęboka synklina Starego Gierałtowa — Novych Vilemovic. W końcowej części pracy przedstawiono paralelizację jednostek Sudetów i bloku przedsudeckiego w strefie granicznej struktury zachodnio- i wschodniosudeckiej.

Full Text:

PDF