Podział stratygraficzny karbonu prodyktywnego w Zagłębiu Górnośląskim na podstawie fauny

Karol Bojkowski

Abstract


Stratigraphy of the Upper Carboniferous of the Upper silesia Coal Basin based on fauna

Przedstawiono w ogólnym zarysie obecny stan wiedzy o rozmieszczeniu poziomów faunistycznych w utworach karbonu górnego w Zagłębiu Górnośląskim. Fauna występuje w dominującej ilości w namurze A, natomiast jest mniej liczna w namurze C oraz w westfalu A, B, C i D. Poziomy z fauną morską są znane tylko z utworów namuru A. W namurze B jest luka faunistyczna. Na podstawie rozmieszczenia i zespołów fauny poszczególnych poziomów w profilach karbomu produktywnego w Zagłębiu można wydzielić sześć rejonów faunistycznych. Są to: południowo- -zachodni, północno-zachodni, południowy, północny, północno-wschodni i południowo- wschodni. Ilościowo najliczniej reprezentowane są małże — 133 gatunki, drugą grupę co do liczebności stanowią brachiopody — 39 gatunków, otwornice — 30 gatunków, ślimaki — 25 gatunków i głowonogi — 25 gatunków. Tylko niewielka ich ilość może być przydatna do celów stratygraficznych. Do nich należą goniatyty, nieliczne małże i trylobity. Na podstawie większości poziomów z fauną można identyfikować i korelować pokłady węgla i serie litologiczne z różnych części Zagłębia Górnośląskiego.

The distribution of fauna in the Upper Carboniferous formation of the Upper Silesia Coal Basin is not uniform. Marine and fresh water fossils occur often in the Namunian A, while in the Namurian C and in the Westphalian less abundant fresh water fauna and Lingula fauna occur. The Namurian B is not fossiliferous. The Lamellibranchs are represented by 133 species, the Foraminifers by 30 species, the Brachiopods by 39 species, the Gastropods and the Cephalopods by 25 species. The remaining groups are represented by small numbers of species.

Full Text:

PDF