Charakterystyka mikroflorystyczna górnośląskiego karbonu produktywnego w polskiej części zagłębia

Aleksander Jachowicz

Abstract


Palynological investigations of the Upper Carboniferous in the Polish part of the Upper Silesia Coal Basin

W referacie przedstawiono krótkie streszczenie dotychczasowych wyników badań sporowych przeprowadzonych dla profilu karbonu produktywnego od osadów dolnego namuru aż po westfal D. W charakterystyce osadów grupy brzeżnej, siodłowej i łękowej omówiono zasadnicze cechy zespołów spor występujących w poszczególnych strefach. Opierając się ma frekwencji i zasięgu ważniejszych rodzajów i gatunków mikroflory, rozpoznanych w wyniku dawniejszych i nowszych badań, wydzielono dla osadów namuru i westfalu po pięć zasadniczych stref (N1-3, N4- 5, N6-7, N8-9, N10, W1, W2, W3, W4, W5), bądź pokrywających się z niektórymi podpiętrami karbonu górnego, bądź też obejmujących odcinki wyższe. Niektóre z tych stref podzielić można dodatkowo na mniejsze jednostki (poszczególne części strefy N1—3, W1d, W1g, W4d, W4S, W4g), co stwarza dodatkowe możliwości podziału i korelacji niektórych ogniw karbonu w Zagłębiu Górnośląskim. Przedstawiono również zarysowującą się obecnie interpretację wiekową poszczególnych stref w odniesieniu do heerleńskiego podziału karbonu i sugerowanych przez autora większych jednostek mikroflorystycznych (Cnv, Cn, Cwn, C1w, C2w, C3w), jak również ważniejsze kierunki dalszych koniecznych opracowań mikroflorystycznych.

The results of palynological investigations permitted to establish microflor.istic zones in the Namurian and Westphalian of the Polish part of the Upper Silesia Coal Basin. Five zones are distinguished in the Namurian and five in the Westphalian. These zone are correlated with larger microfloristic stratigraphic units established by the author, and compared with the standard Heerlen stratigraphic division.

Full Text:

PDF