Pozycja stratygraficzna dwóch najwyższych poziomów morskich w warstwach brzeżnych (namur A) w rejonie rybnickim

Kazimierz Matl

Abstract


Position stratigraphique des deux niveaux marins les plus supérieurs des couches marginales

Autor stwierdza, że najwyższy poziom morski warstw brzeżnych odpowiada w większej części rejonu rybnickiego poziomowi morskiemu Ib w kopalni Knurów, a następny niższy - poziomowi Ic. W stropie poziomu morskiego Ib rejonu rybnickiego leży seria żwirowcowo-piaskowcowa, którą autor zalicza w całości do warstw zabrskich (siodłowych s. s.). Brak poziomu morskiego Ia oraz także kilkudziesięciu metrów najwyższych warstw brzeżnych spowodowany jest istnieniem luki erozyjnej. W całym nieomal rejonie rybnickim brak jest pokładu 510. Wiązka pokładów zabrskich (siodłowych s. s.) w niecce jejkowickiej należy do wiązlki pokładów 508-503.

Full Text:

PDF