Naturalne ekshalacje dwutlenku węgla w Karpatach Polskich

Henryk Świdziński

Abstract


Natural exhalations of carbon dioxide in the polish Carpathians

Omówione zostały wystąpienia naturalnych ekshalacji dwutlenku węgla („mofety”) w Karpatach polskich. Rozpatrzono ich charakter, rozmieszczenie oraz związek ze szczawami na Słowacji, młodowulkanicznego pochodzenia. Stwierdzono niezależność występowania szczaw i mofet od formacji geologicznych i jednostek tektonicznych zarówno we fliszu, jak i w Karpatach wewnętrznych. Przytoczono argumenty przemawiające za juwenilnym, wulkanicznym pochodzeniem gazu; podano dotychczasowe analizy chemiczne, omówiono możliwości wykorzystania złóż gazu do celów przemysłowych.

Full Text:

PDF