Otoliths of Fishes from the Tortonian of Southern Poland

Teresa Śmigielska

Abstract


Otolity ryb z tortonu południwej Polski

Autorka opracowała otolity (sagittae) z materiałów dolnoi górnotortońskich Śląska, zapadliska przedkarpackiego i południowego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich. Opisała 51 gatunków otolitów z 28 rodzajów, w tym 7 nowych gatunków z rodzajów: Clupea, Myctophum, Gadus, Macrurus. Na podstawie danych uzyskanych przez badanie otolitów potwierdza się wiek osadów miocenu południowej Polski określony wcześniej w oparciu o inne organizmy. Rozpoznano stosunki batymetryczne na obszarze Śląska i zapadliska przedkarpackiego i stwierdzono, że południowa część mioceńskiego morza Polski była głębsza. Fauna otolitów miocenu polskiego wykazuje zgodność z otolitami znanymi z Austrii, Węgier, Moraw, Włoch, północnych Niemiec i Holandii. Skład zespołów otolitowych w poszczególnych odkrywkach jest różny; obok form batybentonicznych i batypelagicznych występują formy litoralne, zachodziło zatem mieszanie faun z różnych środowisk.

The author has described Lower and Upper Tortomian otoliths (sagittae) from the Fore-Carpathian Trough, Silesia and from the area to the south of the Holy Cross Mountains. The author described 51 species of otoliths from 28 genera including 7 new species from genera: Clupea, Myctophum, Gadus, Macrurus. The data obtained from the investigation of otoliths confirm the stratigraphy of the Miocene deposits in southern Poland as previously established on other fossils. Bathymetric conditions in the area of Silesia and the Fore-Carpathian Trough were determined and it was found that the southern part of the sea of the Polish Miocene had been deeper. — The fauna of the otoliths of the Polish Miocene is similar to those from Austria, Hungary, Moravia, Italy, northern Germany and Holland. The composition of otolith associations in particular outcrops is different: littoral, bathybenthonic and bathypelagic forms occur together implying a mixing of fauna from different environments.

Full Text:

PDF