Z badań nad strukturami sedymentacyjnymi i petrografią niektórych serii piaskowcowych z łupków menilitowych Karpat

Andrzej Ślączka, Rafał Unrug

Abstract


Sedimentary structures and petrology of some sandstone members of the Menillite beds, Carpathians

Przedstawiono charakterystykę sedymentologiczną i petrograficzną piaskowców kliwiskich jednostki skolskiej, piaskowców z Mszanki strefy przeddukielskiej, piaskowców cergowiskich jednostki dukielskiej oraz cienkoławicowych piaskowców występujących w różnych obszarach wśród łupków menilitowych. Stwierdzono, że piaskowce wykazują obecność istotnych różnic strukturalnych i teksturalnych.

Full Text:

PDF