Facje osadowe i charakterystyka faunistyczna górnej kredy środkowych Sudetów

Stanisław Radwański

Abstract


Upper Cretaceous facies and faunas in the central part of the Sudety Mts.

Autor omawia facjalne cechy kredowych osadów występujących w środkowych Sudetach. Przedstawia rozprzestrzenienie tych osadów, ich litologię i ogólne cechy zespołów faunistycznych, jakie w nich występują. Opisując następstwo zespołów faunistycznych podaje dla poszczególnych jednostek czasowych interpretację warunków środowiska morskiej sedymentacji.

Full Text:

PDF