Charakterystyka wód mioceńskich Przedgórza Karpat

Tadeusz Szefer, Krystyna Wittek

Abstract


234 analizy wód z odwiertów usytuowanych na Przedgórzu Karpat posłużyło do scharakteryzowania wód mioceńskich tego obszaru. Stwierdzono zróżnicowanie wód przede wszystkim w typie genetycznym i w wartościach wybranych parametrów takich jak: solność I- i II-rzędowa, alkaliczność I-rzędowa, procentowa zawartość Cl’, Na’, Ca” + Mg”, HCO’3 + CO”3, stosunek Na’/Cl’, Na’/Ca” +Mg” i Сl’/НСО’3 + CO”3, oraz w ogólnej mineralizacji i zawartości jodu. W rezultacie interpretacji wydzielono 2 typy genetyczne wód, z których jeden podzielono jeszcze na dwie grupy i podano otrzymane graniczne wartości charakterystycznych parametrów dla każdej z nich.

Full Text:

PDF