Petrografia pstrego piaskowca między Radkowicami a Wrzosami koło Chęcin

Wacław Burzewski, Wiesław Heflik

Abstract


Petrology of Bunter Sandstones between Radkowice and Wrzosy in the vicinity of Chęciny (Holy Cross Mountains)

W profilu odsłoniętym między Radkowicami a Wrzosami koło Chęcin autorzy wyróżniają dolne i środkowe ogniwo pstrego piaskowca. Utwory dolnego i środkowego pstrego piaskowca w obrzeżeniu aratykliny chęcińskiej osadzały się w płytkim i cyklicznie burzliwym zbiorniku wodnym w zmieniających się warunkach fizykochemicznych. Utwory skalne, które dostarczały materiału terrygenicznego do osadu, mogłyby odpowiadać głównie kwaśnym skałom głębinowym i w mniejszej części skałom metamorficznym i redeponowanym skałom osadowym.

The authors stated the presence of the Lower and Middle Bunter in the profile cropping out between Radkowice and Wrzosy (Chęciny area, Holy Cross Mts). The Bunter sediments were deposited in a shallow and occasionally turbulent basin, in varying physico-chemical conditions. The source area of the clastic material was probably composed chiefly of igneous rocks. Metamorphic and sedimentary rocks contributed smaller amounts of clastic material.

Full Text:

PDF