Cechsztyńskie wapienie laminowane w Niecce Gałęzickiej (Góry Świętokrzyskie)

Aleksandra Kostecka

Abstract


Laminated limestones of Zechstein in the Gałęzice Syncline (Holy Cross Mountains)

W zachodniej części synkliny gałęzickiej wśród utworów dolnego cechsztynu występuje cienka seria wapieni laminowanych wykazujących często drobnofałdkowe zaburzenia i zbrekcjowanie. Uważane są one za wynik podmorskiego spełzywania słabo skonsolidowanego materiału. W pracy niniejszej omówione zostały typy struktur związanych z osadzaniem się i spływaniem materiału oraz geneza wapieni.

In the western part of the Gałęzice syncline within the Lower Zeehstein sediments there is a thin series of laminated limestones. These limestones show some fold disturbances and brecciation. The deformations are considered as a result of subaqueous slides of the slightly consolidated material. In the present paper there are discussed types of structures connected with sedimentation and sliding as well as the origin of the limestones.

Full Text:

PDF