Wulkanizm permski w rejonie Głuszycy i Świerków na Dolnym Śląsku

Stefan Kozłowski

Abstract


Permian volcanism in Głuszyca and Świerki region (Lower Silesia)

Przedstawiono rozwój wulkanizmu w okolicy Głuszycy i Świerków na tle budowy całej niecki śródsudeckiej. Na podstawie wydzielenia trzech poziomówr łupków międzyeruptywnych (łupki I, II, III) ustalono następstwo wiekowe eruptywów. W całym piętrze eruptywnym wydzielono trzy cykle "wulkaniczne, z których pełne dwa opracowano w okolicy Głuszycy i częściowo w Świerkach. Przeprowadzono interpretację form skał wylewnych i subwulkanicznych. Stwierdzono występowanie form subwulkanicznych, potoków iawowych zatopionych w łupkach i pokryw powierzchniowych. Na podstawie 19 nowych analiz chemicznych przedstawiono charakterystykę melafirów I i II cyklu. Wykazano związki tego wulkanizmu z wulkanizmem innych obszarów, a przede wszystkim z krakowskim. Omówiono przestrzenne rozmieszczenie wulkanizmu karbońsko-permskiego, związaną z nim mineralizację i zagadnienia magnetyzmu. Praca ta rozpoczyna cykl zbiorowego opracowania wulkanizmu permskiego: H. Dziedzicowa (1956, 1958), K. Dziedzic (1958) i M. Nożanka (1958).

The autor describes the volcanic rocks cropping out in the v icinity of Głuszyca and Świerki and discusses their position in the structure of the Intrasudetic basin. Three zones of shales separating the volcanic rocks are distinguished, and the succession of volcanic rocks is determined. Three volcanic cycles are distinguished in the Eruptive Stage (Rotliegendes). Two of them were investigated in the vicinity of Głuszyca and Świerki. Structural forms of effusive and subvolcanic rocks are discussed. The presence of subVolcanic forms, and lava flows, was stated. The characteristic of melaphyres of the first and second cycle is presented on the basis of 19 new chemical analyses. The relation of the Sudetic volcanism to the volcanism of other regions is discussed, with special reference to the Cracow region. The distribution of Carboniferous and Permian volcanism, associated mineralisation, and magnetic anomalies are discussed, The present paper is an introduction to the collective investigation of Permian volcanism by H. Dziedzicowa (1956, 1958), K. Dziedzic (1958) and M. Nożanka (1958).

Full Text:

PDF