Zur Auffasuung der interglazialen Flora bei Grodno

Władysław Szafer

Abstract


Przyczynek do znajomości flory interglacjalnej pod Grodnem

Autor, nawiązując do swej pracy z r. 1925-go, w której opisał florę interglacjalną z Samostrzelnik, Żydowszczyzny i Poniemunia pod Grodnem, przedstawia głównie na podstawie wyników analizy pyłkowej historję rozwoju flory i klimatu osobno dla Samostrzelnik, osobno zaś dla Żydowszczyzny, przyczem zgodnie z faktami geologicznemi stwierdzonemi w Żydowszczyźnie w r. 1931-szym, stwierdza przynależność tego interglacjału do Masovien II, podczas gdy Samostrzelniki mają interglacjał wieku Masovien I. Jako nową dla Polski interglacjalną roślinę podaje z Samostrzelnik Caldesia parnassifolia.

Full Text:

PDF