Utwory naciekowe z „mleka wapiennego” w Jaskini Szczelinie Chochołowskiej

Ryszard Gradziński, Andrzej Radomski

Abstract


Cavern deposits of „rock milk” in the Szczelina Chochołowska Cave

Autorowie opisują utwory naciekowe z jaskini Szczeliny Chochołowskiej (Tatry zachodnie) zbudowane z miękkiej substancji wapiennej zwanej pospolicie mlekiem wapiennym. W pracy podany jest mechanizm powstawania opisywanych form naciekowych oraz obserwacje dotyczące składu chemicznego i struktury mleka wapiennego.

The authors describes cavern deposits from the Szczelina Chocholowskoa cave (Western Tatra Mountains) consisting of soft, calciferous substance called rook milk. The mechanism of formation of the described cavern deposits and observations concerning the chemical composition and structure of rock milk are given in the paper.

Full Text:

PDF