Materiały do znajomości miocenu Polski. Część I

Wilhelm Krach

Abstract


Matériaux pour la connaissance du Miocene de Pologne. I-ere partie

Autor w oparciu o materiały paleontologiczne przedstawił* trzy notatki na temat miocenu Polski. W pierwszej podaje stratygrafią miocenu w tektonicznym rowie krzeszowickim, wyróżniając kilka poziomów w obrębie tortonu dolnego. W drugiej opisał miocen facji ilastej, wypełniający szczelinę w wapieniu muszlowym (torton dolny) Imielina koło Oświęcimia oraz miocen w przekopie kolejowym w Kijach na wschód od Jędrzejowa nawiązujący do okolic Korytnicy (dolny torton).

L’auteur preseiite son opinion sur la Stratigraphie du Miocene dans les fosse tectonique de Krzeszowice se basant sur des materiaux paleontologiques II y distingue certains niveaux du Tortonien iiiferieur. Le Miocene de la fadies argileuse ä Imielin — les environs d'Oświęcim — remplissant une fissure dans les calcaire du Trias moyen füt decrit separement, ainsi que la Miocene dans la percee du chemin de fer ä Kije passant en celui environs de Korytnica (Tortonien inferieur).

Full Text:

PDF