Tektonika pd. części Wyżyny Krakowskiej

Stanisław Dżułyński

Abstract


Słowo wstępne - Położenie geologiczne - Rys historyczny poglądów - Styl tektoniczny jury krakowskiej: rodzaj uskoków, wielkości zrzutów, uskoki nożycowe, zwierciadła tektoniczne, brekcje tektoniczne, megabrekcje tektoniczne, kliny tektoniczne, uskoki schodowe, kierunki uskoków, załomy uskokowe, fleksury i wypaczenia, zręby i rowy tektoniczne, uskoki obwodowe - Zależność zaburzeń tektonicznych od rodzaju skały - Sposoby rozpoznawania uskoków w jurze krakowskiej - Ogólny rys pokredowej tektoniki Wyżyny Krakowskiej - Opis elementów zrębowych i zapadlisk: rów krzeszowicki; pasmo tęczyńskie; zapadlisko Rybnej; zrębowe pasmo nadwiślańskie wzgórz Mirowa i Ratowej oraz grzbiet Kajasówki: zachodnia część pasma, obszar Kamienia, wschodnia część pasma; zapadlisko Cholerzyn-Półwieś; zrębowe wzgórza w okolicy Czernichowa; zapadliska i zręby w okolicach Krakowa: Podgórze i Bonarka, obszar miasta Krakowa, Krzemionki, rów pychowicki, wzgórze pychowickie, wzgórze bodzowskie, rów tektoniczny między Bodzowem a Lasem Wolskim, Las Wolski, rów Liszki-Skotniki, Winnica, zapadlisko przedgórskie - Spękania ciosowe: pojęcie ciosu, rodzaje spękań, ciosy prostopadłe (kierunki spękań), błędy w pomiarach kierunku i właściwa interpretacja wykresów, powierzchnie spękań ciosowych oraz pochyłość i upady ich powierzchni, sposoby odróżniania ciosów pochyłych od uwarstwienia, zlepieńce szczelinowe, wiek spękań ciosowych, mineralizacja wzdłuż spękań ciosowych, stosunek ciosu do uskoku - Wiek zapadlisk i zrębów Wyżyny Krakowskiej: dolna granica wieku, górna granica wieku - Naciski boczne - Ruchy poziome - Pochodzenie spękań ciosowych - Zanikanie uskoków w warstwach leżących głębiej - Pochodzenie zapadlisk - Tektonika podłoża jury i zagadnienie wpływu starych założeń na tektonikę trzeciorzę­dową - Diastroficzny charakter osadów trzeciorzędowych - Grawitacyjne spełza­nie mas fliszowych - Morfologia Wżyny Krakowskiej: główne rysy krajobrazu, powierzchnie zrównania, powstanie dolin w jurze krakowskiej, morfologia skałek, zjawiska krasowe, powstanie "bram" w dolinach jury krakowskiej - Literatura cytowana


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.